Jaarverslag SV Otterlo 2015-2016

Jaarverslag SV Otterlo over het verenigingsjaar 2015-2016

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Bertus Hendriksen

Secretaris Fred Bruil

Penningmeester: Jan Randewijk

TCS: Gerard de Rooij

Sponsoring / PR Henk Geert Blaak

Algemeen Jeugd: Gerard van Voorst

Accommodatiebeheer: Vacature

Met ingang van het seizoen 2015-2016 is de vergaderstructuur en het –schema van het bestuur gewijzigd. Het dagelijks bestuur vergadert op de 1e donderdag van de maand om 20.00 uur, uitgezonderd de maand waarin het voltallige bestuur vergadert. Het voltallige bestuur vergadert eens in de 2 maanden op de maandag na de 1e donderdag van de maand om 20.00 uur.

De besluiten van het bestuur zijn vastgelegd in een besluitenlijst seizoen 2015-2016.

Het bestuur heeft de vergaderingen en de bijeenkomsten van de K.N.V.B, B.E.V. en Sportforum Ede bezocht en heeft verder haar representatieve taken vervuld.

Het bestuur heeft drie ALV uitgeschreven:

– 30 september 2015 aanwezig 74 leden.

– 26 november 2015 aanwezig 39 leden.

– 24 maart 2016 aanwezig 43 leden.

schermafbeelding-2016-11-18-om-14-32-09

Buitengewone Algemene ledenvergadering

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering op 30 september 2015 werd door de leden het investeringsplan voor de bouw van de accommodatie op het sportpark “Kastanjehof” en het aangaan van een hypothecaire lening mandaat aan het bestuur gegeven. Er werden 208 stemmen uitgebracht voor het bouwplan, het investeringsplan, de lening en de opdrachtverstrekking. Er zijn 0 stemmen uitgebracht tegen het bouwplan, het investeringsplan, de lening en de opdrachtverstrekking.

Tijdens de reguliere ALV van 26 november 2015 werd Henk Geert Blaak (bestuurslid sponsorzaken) door de vergadering herkozen in het hoofdbestuur voor de komende zittingsperiode.

De vacature in het hoofdbestuur voor de functie accommodatiebeheer kon niet ingevuld worden.

Belangrijke bestuursbesluiten:

– Programmablad op zaterdag komt te vervallen.

– Gerard van Voorst pakt voorlopig pupil van de week op.

– Het contract met Jeroen Spies werd op zijn verzoek niet verlengd.

– Ronald Lieftink werd als hoofdtrainer aangesteld.

– De arbeidsovereenkomst met Jan Zeggelaar werd verlengd en Nico Pluimers werd aangesteld als assistent-trainer voor de hoofdmacht.

– 3e elftal werd na de winterstop uit de competitie gehaald.

– Deelname aan de competitie “Onder 23” in het seizoen 2016-2017.

– Deelname aan de 35+ competitie in het seizoen 2016-2016 en vaststelling contributie voor deze doelgroep.

– Het contract met Marinus Kronenburg (verzorger) werd niet verlengd.

Leden:

Op 30 juni 2016 had de vereniging 348 leden. De ledenadministratie wordt verzorgd door Monique de Rooij.

Realisatie nieuw sportpark:

Nadat in mei 2015 alle lichten op groen te stonden kon met de aanleg van de accommodatie worden begonnen.

Op zaterdag 10 oktober 2015 werd door wethouder Vreugdenhil de officiële start gegeven voor de aanleg van het sportpark Kastanjehof.

De “eerste steen” in de vorm van een plaquette werd door de voorzitter Bertus Hendriksen op 6 mei 2016 geplaatst.

De verwachting is dat het sportpark “Kastanjebos” in augustus 2016 in gebruik wordt genomen.

75 jarig jubileum SVOtterlo:

Op 1 mei 2016 bestond de vereniging 75 jaar. Door de evenementencommissie werd een feestelijk programma samengesteld en werd er op nostalgische wijze afscheid genomen van de accommodatie Onderlangs met o.a. wandelvoetbal en een veiling van goederen en voorwerpen. Het bestuur hield haar receptie op 6 mei en de festiviteiten werden op 7 mei met een feestavond voor de leden afgesloten.

Na afsluiting van de familiedag op 28 mei werd er symbolisch afscheid genomen van de locatie Weversteeg en werd het toegangshek op slot gedaan.

Jeugdcommissie:

De jeugdafdeling met 145 jeugdleden werd aangestuurd door het jeugdbestuur die wederom een uitstekende prestatie heeft neergezet met een strakke organisatie. In dit verslagjaar bestond het jeugdbestuur uit Gerard van Voorst (voorzitter), John Hazeleger (coördinator junioren) en Jan Janssen (wedstrijdsecretaris). Op dit moment is er een vacature voor jeugdcoördinator pupillen.

De jeugdafdeling heeft in al haar facetten voldaan aan de doelstellingen van de vereniging mede door de inzet van de 47 vrijwilligers binnen het jeugdkader.

Sponsorcommissie:

De sponsorcommissie heeft zich bezig gehouden met de volgende taken:

– verwerven en beheren van het sponsorbestand

– afsluiten van meerjarige contracten;

– bedenken en uitvoeren van sponsorconcepten;

– coördineren sponsorbeleid

– relatiebeheer

De inkomsten zijn stabiel en het aantal sponsorborden kon in dit verslagjaar aanzienlijk worden uitgebreid.

Kantinebeheerder:

De kantinebeheerder in de persoon van Bas Bos heeft naar verwachting een goed boekjaar gerealiseerd. De exploitatiekosten van het clubhuis zijn binnen de gestelde normen gebleven. Voor de zaterdagochtend kunnen enthousiaste moeders van de jeugd op vrijwillige basis worden ingezet.

Bas had vroegtijdig aangegeven aan het einde van het seizoen 2015-2016 te stoppen als kantinebeheerder. Bas heeft 8 jaren met meer dan gemiddelde inzet voor een goed functionerend beheer van het clubhuis gezorgd waar het voor de leden goed toeven was. Tijdens de familiedag op zaterdag 28 mei werd onder luid applaus afscheid genomen van Bas. Het bestuur heeft Paul Bruin bereid gevonden het kantinebeheer voort te zetten.

Financiën:

De vereniging heeft een goed boekjaar 2014-2015 achter de rug met een mooi netto resultaat. Dit resultaat komt onder andere tot stand door de skeelerronde, grote clubactie en een optimaal beheer van de kosten. Complimenten voor de skeelercommissie, jeugdcommissie en de kantinebeheerder met zijn team.

De kascommissie heeft in de ALV van 26 november 2015 voorgesteld het bestuur te dechargeren ten aanzien van het financiële beleid in het boekjaar 2014 -2015. De ALV ging daarmee akkoord.

Voor de kascommissie werd gekozen Frank Pluimers die samen met Ab Hoogeweg voor het boekjaar 2015-2016 de commissie vormt.

Activiteiten:

De verschillende commissies hebben diverse activiteiten ontplooid:

– Deelname aan de Grote Clubactie;

– Klaverjascompetitie;

– Drie dorpentoernooi;

– op 2 januari 2016 de traditionele nieuwjaarsreceptie;

– Koningsdag

– op 28 mei 2016 de jaarlijkse afsluiting van het seizoen;

– De festiviteiten rond het 75 jarig bestaan van de vereniging;

– Skeelercommissie de 30e skeelerronde op 4 juni 2016. (Nederlands kampioenschap)

Sportieve prestaties:

Aan de competitie seizoen 2015 – 2016 werd door SV Otterlo deelgenomen met:

– 5 (4) senioren teams;

– 5 juniorenteams; A1, B1, B2, C1 en C2.

– 7 pupillenteams; D1, D2, E1, E2, F1, F2 en F3.

1e team:

Na de behoorlijke seizoen 2014 – 2015 presteerde het team onder leiding van trainer Jeroen Spies in het seizoen 2015-2016 tegen alle verwachtingen in onder de maat. Cruciale wedstrijden werden in de slotfase van de competitie onverwacht verloren met als gevolg directe degradatie naar de 4e klasse.

2e team:

Het elftal speelde wederom een goed seizoen. Navolgend op de vier voorgaande seizoenen werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar een periodekampioenschap binnen gehaald onder trainer Jan Zeggelaar. Het seizoen kon worden afgesloten met het kampioenschap en promotie naar de 2e klasse was een feit.

3e team:

Het bestuur moest in de winterstop het besluit nemen het 3e team uit de competitie te halen. Door het onvoldoende beschikbaar zijn van spelers, mede als gevolg van de beleidskeuze het seizoen te starten met een A-team, lukte het niet meer een opleiding- en prestatieteam in competitie te houden.

4e team:

Het elftal is het recreatieteam van de vereniging. De prestatie in de competitie bleef gelijk aan die van 2014-2015 en eindigde nu als 5e in de reserve 6e klas.

5e team:

Het elftal is het veteranenteam van de vereniging met spelers tussen de 35 en 65 jaar. De resultaten waren weer boven het gemiddelde en men eindigde weer in het “linker rijtje”, 4e in de veteranen klasse.

Vrouwen:

Het in opbouw zijnde team speelde voor het eerst in competitieverband in de 5e klasse en presteerde naar behoren door op de 11e plaats te eindigen.

Jeugdteams:

De A junioren speelde 2 halve competities in de 3e klasse en presteerden naar vermogen. In de najaarscompetitie werd de 5e plaats en in de voorjaarscompetitie werd de 6e plaats bezet.

De B-1 junioren presteerden in de na- en voorjaarscompetitie boven verwachting in 3e klasse. In de najaarscompetitie kon het kampioenschap worden gevierd en in het voorjaar werd de 2e plaats bezet. De B-2 junioren hadden het moeilijk in de 4e klasse (najaar) en degradeerde na de 5e klasse (voorjaar) waar de 4e plek werd bereikt.

De C- junioren konden na de goede prestaties in het vorige seizoen dit seizoen niet meekomen in de 2e klasse (hele competitie) en eindigde op 11e plaats. De C-2 eindigde in de 5e klasse 2e (nj) en 3e (vj).

Bij de pupillen presteerden de D-1 zeer goed en behaalde het kampioenschap in de 2e klasse hele competitie. De D-2 (7 tegen 7) presteerde middelmatig maar naar behoren.

De twee E en drie F teams presteerden wisselend. Alle teams eindigden in de middenmoot.

In het seizoen 2016-2017 gaan we starten met 12 jeugdteams in de competitie n.l. 2 A teams, 2 B -teams, 1 C -teams, 2 D -teams, 2 E -teams en 3 F –teams. 4

Eindwoord:

Tot slot dank ik alle actieve vrijwilligers binnen SV Otterlo voor hun inzet voor de club. Ik dank verder de overige bestuursleden voor de samenwerking. Ik vertrouw er op dat ook het volgende verenigingsjaar op het nieuwe sportpark succesvol zal zijn, zowel binnen als buiten het veld.

Namens het bestuur, secretaris,

Fred Bruil.