Algemene ledenvergadering (ALV) en contributie.

Afzender:

Sportvereniging Otterlo
Hoenderloseweg 4a
6731 AH Otterlo

Email secretariaat: svotterlo@gmail.com
Email facturen:       admin@svotterlo.nl

Aan:
De leden van de Sportvereniging Otterlo

Betreft: Algemene ledenvergadering  (ALV) en contributie.

April 2017

Geachte leden,

In de bestuursvergadering op 3 april j.l. heeft het bestuur bij een unaniem besluit, besloten de tot nu toe gebruikelijke Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van de kalender te schrappen. De voornaamste reden tot dit besluit is ingegeven door het feit dat het belangrijkste agendapunt van deze vergadering, namelijk voortgang van het nieuwe sportpark, is vervallen. Twee andere van belang zijnde agendapunten nl. vaststelling contributie en begroting voor het nieuwe seizoen, kunnen na raadpleging en op advies van de nieuw gevormde financiële commissie, ook geplaatst worden op de agenda van de ALV in het najaar. De verslaglegging van en communicatie door de diverse commissies zal, indien nodig en naar behoefte, plaatsvinden via nieuwsbrieven op de SV Otterlo-site.

Contributie:
De financiën van de verenging geeft geen aanleiding de contributie voor het komende seizoen extra te verhogen. Derhalve wordt de contributie zoals gebruikelijk verhoogd met een bedrag gelijk aan het indexcijfer van het CBS.

M.b.t  de contributie bij langdurige ziekte heeft het bestuur het volgende besluit genomen:
Ingangsdatum regeling: seizoen 2017-2018.
Met in acht name van een meldingsperiode van 1 volle kalendermaand bij de ledenadministratie (<mailto:leden@svotterlo.nl> ) kan een senior spelend lid op eigen initiatief bij langdurige ziekte (evenals zwangerschap) beroep doen om contributie te gaan betalen als niet spelend lid. Deze regeling geldt niet voor jeugdleden omdat daar al een lage contributie van toepassing is.

Met vriendelijke groet,

A.Bruil,
Secretaris Sportvereniging Otterlo
06-57600819