Notulen ALV 26 november 2015

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 26 november 2015.

Aanwezig 39 leden, inclusief het bestuur.

Aanvang vergadering 21.35 uur.

Sluiting vergadering 22.40 uur.

Schermafbeelding 2016-03-11 om 11.47.26

Opening door de voorzitter.
Voorzitter, Bertus Hendriksen, heet alle aanwezigen leden van harte welkom op deze A L V najaar 2015, de laatste najaarsvergadering ons clubhuis.

Mededelingen vzt.

De voorzitter memoreert het volgende:
Komend voorjaar wordt er een AED herhalingscursus georganiseerd voor de reeds gecertificeerde leden. Leden die nog niet eerder een AED cursus hebben gevolgd kunnen zich opgeven.

* Een verklaring omtrent gedrag wordt per 1 januari ingesteld voor nieuwe kaderleden.

* Het bestuur maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van de senioren op de zaterdag. Voetbal is een teamsport en er moet niet te makkelijk afgezegd worden. Tot nu toe is het nog gelukt om 5 teams in competitie te houden. Als er geen verbetering komt houdt het bestuur er ernstig rekening mee dat na de winterstop een team uit de competitie genomen wordt.

* Niels van den Brink stopt aan het einde van het seizoen met het wedstrijdsecretariaat ivm verhuizingen.

* Evert Meijer is gestopt aan het einde van het vorige seizoen als voorzitter van het jeugdbestuur. Hij deed dit ad interim. Gerard van Voorst heeft de rol van voorzitter over genomen. John Hazeleger is de coördinator voor de junioren.

* Op dit moment is er een vacature voor jeugdcoördinator pupillen. Op dit moment hebben wij 145 jeugdleden en 47 vrijwilligers

* In voorjaarscompetitie 2016 houden we dezelfde aantal teams. Er vinden wel de nodige wijzigingen qua indeling van de teams plaats in de winterstop.

* Grote Club Actie: De verkoop loopt uitstekend en de verwachting is dat de beschikbare 1650 loten verkocht gaan worden.

* Aandachtspunt: extra scheidsrechters voor de jeugd. Ook bij wedstrijden van de pupillen!

* Op 2 januari 2016 nieuwjaars bijeenkomst;

Mededelingen secr.

Een bericht van verhindering voor deze ALV is binnengekomen van: Adrie Jansen, E.J. van Loenen, Jan Meijer, John Hazeleger, Lourens Foekens en Eric Lagerweij.

Er zijn geen uitgaande of ingekomen stukken te behandelen.

Mededelingen jeugdbestuur:

Notulen ALV voorjaar 2015

De notulen van de ALV is gepubliceerd op de website van de vereniging. De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

Notulen buitengewone ALV 30 september 2015

De notulen van de ALV is ter inzage gelegd tijdens de vergadering. De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

Jaarverslag 2014 – 2015
Het jaarverslag 2014 – 2015 is ter inzage gelegd tijdens de vergadering. Het jaarverslag wordt zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

Ontwikkelingen rond het nieuwe sportpark “Het Kastanjebos”.
Jan Randewijk geeft een presentatie van het nieuwe park. Het investeringsplan is naar boven bijgesteld en neemt enkele aanpassingen door. Er vindt nog overleg plaats met sponsoren en onderaannemers. De lat is door de commissie vrij hoog gelegd en hopen het ook te bereiken. De bouw vergt veel energie en tijd z.a. werkoverleg op iedere dinsdag. Het schilderwerk is buiten het bestek gelaten en zal door vrijwilligers worden gedaan. De eerste 28 kozijnen kunnen in de hal bij Kampert al geschilderd worden. Een klein gebouw op het terrein voor materiaalopslag wordt in eigen beheer gebouwd. Sponsor HIP wordt ingeschakeld voor de inrichting kantine. Voor de afwerking zijn vele vrijwilligers nodig.

De activiteitencommissie presenteert de planning en activiteiten voor het komende jaar ter ere van het 75 jarig bestaan en de opening van het sportpark.

Financiële jaarrekening 2014-2015.
Penningmeester Jan Randewijk geeft uitleg over de winst – verliesrekening in het verenigingsjaar 2014 -2015.

Hij geeft een toelichting bij verschillende baten en lasten. De vereniging heeft een goed boekjaar achter de rug met een mooi netto resultaat. Dit resultaat komt onder andere tot stand door de inzet van skeelercommissie. Complimenten voor de skeelercommissie en de kantinebeheerder Bas Bos met zijn team.

Er zijn een aantal investeringen gedaan en tevens is er een bedrag gereserveerd voor het nieuwe sportpark.

Begroting 2015-2016.
Penningmeester Jan Randewijk bespreekt de begroting voor het boekjaar 2015 – 2016. Een aantal posten wordt nader toegelicht. De leden gaan akkoord met de gepresenteerde begroting voor het verenigingsjaar 2015 – 2016.

Verslag Kascommissie.
De kascommissie, bij monde van Ab Hoogeweg, doet verslag van het boekenonderzoek en verklaart dat alles in orde is bevonden.

De vergadering geeft het bestuur decharge voor het gevoerde financiële beleid.

Verkiezing Kascommissie.
Eric Lagerweij is aftredend en niet herkiesbaar voor de kascommissie. Na de vraag van de voorzitter of er kandidaat is die de functie van Eric wil overnemen stelt Frank Pluimers zich voor deze functie beschikbaar. De vergadering gaat akkoord met de voordracht van Ab.

De kascommissie bestaat in het verenigingsjaar 2015 – 2016 uit Ab Hoogeweg en Frank Pluimers.

Bestuursverkiezing
Henk-Geert Blaak is statutair (3jaar) aftredend. Henk-Geert stelt zich herkiesbaar. Voor de aanvang van de vergadering hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld.

Henk-Geert wordt onder luid applaus bij acclamatie herkozen. Beide bedanken de vergadering voor het in hun gestelde vertouwen.

Rondvraag.
Henk Jansen: Vraagt aandacht voor SVO-site. De site is mooi maar niet actueel en noemt enkele voorbeelden. Het bestuur onderschrijft het oordeel van Henk. Er volgt op korte termijn een evaluatiegesprek om tot verbetering te komen.

Op de vraag van Maarten Kennis antwoordt de voorzitter dat er houtenkozijnen in de kleedkamers komen.

Slotwoord
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst, in het bijzonder de vrijwilligers voor het verrichte werk en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nuttigen.

Secretaris Fred Bruil.