Notulen ALV 23-4-2015

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 23 april 2015.

Aanwezig 40 leden, inclusief het bestuur.
Aanvang vergadering 21.40 uur.
Sluiting vergadering 23.05 uur.

Opening door de voorzitter.

Voorzitter, Bertus Hendriksen, heet alle aanwezigen leden van harte welkom op deze A L V voorjaar 2015.

Hij wenst ieder een prettige vergadering.

Mededelingen vzt.

De voorzitter memoreert het volgende:

* Dit jaar wordt Koningsdag wederom georganiseerd op het sportpark. Nu de FCO zich heeft teruggetrokken wordt de organisatie opgepakt door Evert Meijer die samen met enkele enthousiaste clubleden een commissie heeft gevormd.

* De skeelerronde gaat ook dit jaar door. Vanuit het bestuur neemt Fred Bruil gedeeltelijk de taken over van Rob Hummelen die heeft aangegeven dit jaar wat minder taken op zich te kunnen nemen.

* Het veld aan de Onderlangs wordt zaterdag 25 april gesloten om vervolgens gerenoveerd te worden. Dit is hoog nodig. Het komend seizoen zullen er naast de trainingen, 2 tot 3 wedstrijden op een dag gespeeld gaan worden. Om het veld te ontzien blijven het 1e en 2e elftal op de maan- en dinsdag elders trainen.

* Voor het eerst in 74 jaar start de SVOtterlo het komende seizoen met een vrouwenteam. Het team heeft 18 dames.

* Het wedstrijdsecretariaat senioren wordt het komende seizoen ingevuld door Niels van den Brink.

* Binnen enkele weken neemt de vereniging een nieuwe website in gebruik. Deze wordt gesponsord door het bedrijf van Mark van Ing en is voornamelijk gebouwd door Jordy Hol die ook het beheer voor zijn rekening zal nemen. Jan Randewijk wordt bedankt (applaus) voor het onderhoud en beheer van de bestaande website. Met de in gebruikneming van de nieuwe website wordt de SVOtterlo-App overbodig en zal komen te vervallen.

Mededelingen secr.

Er is een afzeggingen voor deze ALV binnengekomen van Gerard de Rooij.

Er zijn geen uitgaande stukken te behandelen.

Inkomend stuk: Klaas Jan Gorter stelt in zijn schrijven voor het verhogen van de netten achter het doel tennisbaanzijde Onderlangs. Dit i.v.m. de veiligheid van personen die tennissen op het tennisveld grenzend aan het voetbalveld.

Notulen ALV najaar 2014 d.d. 27 november 2014

De notulen van de ALV zijn gepubliceerd op de website van de vereniging. De notulen worden zonder op of aanmerkingen goedgekeurd.

Ontwikkelingen rond het nieuwe sportpark “Het Kastanjebos”.

Bij monde van Jan Randewijk geeft de commissie Kastanjebos de huidige stand van zaken. Van de drie bezwaarmakers is alleen het beroepsschrift van de Gelderse Milieu Federatie blijven staan. De Raad van State zal naar verwachting op 31 juli 2015 uitspraak doen.

Het adres van het sportpark is Hoenderloseweg 4a, 6731AH Otterlo.

De commissie is momenteel druk doende met de bouwplannen, kostenanalyse, het financieringsplan en de af te sluiten hypotheek. De planning is dat op woensdag 23 september 2015 een Buitengewone Algemene Ledenvergadering plaats vindt en de leden goedkeuring zal worden gevraagd voor het investeringsplan.

Aanvulling Verenigingsplan.

Voorstel bestuur:

Bij aanstelling van een kaderfunctie binnen de vereniging dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te worden overlegd. Een (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee SV Otterlo een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur om aan kaderleden een VOG te vragen ingaande per 1 juli 2015 en te kiezen voor een groeimodel en/of op basis van vrijwilligheid, voor het verstrekken van een VOG.

Contributie 2015-2016

Volgens de gebruikelijke CBS-indexering wordt de contributie verhoogd. Daarnaast wordt er voor de seniorenleden een vergoeding voor het wassen gevraagd.

Met ingang van het nieuwe seizoen zal de contributie met de waskosten in 12 maandelijkse termijnen worden geïnd.

Begroting 2015-2016.

De leden gaan akkoord met de gepresenteerde begroting voor het verenigingsjaar 2015 – 2016.

Verslag commissies

Jeugdcommissie:

Jeugdvoorzitter Gerard van Voorst deelde mede dat de junioren (B en C elftallen) in de (najaars) competitie naar vermogen presteren al heeft de B-2 het moeilijk. De C-1 kon het kampioenschap binnen halen en de C-2 eindigde als een goede middenmoter.

Bij pupillen presteerden de D-1 en D-2 zeer goed met respectievelijk een 2e en 3e plaats in de najaarscompetitie.

De twee E en F-elftallen hebben in de najaarscompetitie wisselend gepresteerd. Alle teams eindigden in de middenmoot.

In de voorjaarscompetitie zijn ook een E-3 en een F-3 team ingeschreven.

In de voorjaarscompetitie kan de D-2 mogelijk het kampioenschap behalen.

Voor de pupillen, C-1 en D-1 zijn deelname aan toernooien gepland.

Kijkende naar volgend seizoen gaan we weer starten met een A-1 team. De vereniging gaat met 12 jeugdteams in de competitie nl. 1 A team, 2 B -teams, 2 C -teams, 2 D -teams, 2 E -teams en 3 F –teams. Dit betekent tevens dat er naarstig op zoek moet worden gegaan naar trainers en leiders voor de respectievelijke elftallen. Ook het aantal beschikbare scheidsrechters geeft enige zorg. Uitbreiding is dringend noodzakelijk.

Technische commissie senioren

Het 1e en het 2e team presteren dit seizoen uitstekend. Het 1e op een gedeelde 3e plaats met kansen op een periodetitel.

Het 2e ook op een 3e plaats maar in bezit van een periodetitel. Deze klasseringen zijn zeker goed te noemen als men ziet hoeveel spelers van beide selecties afwezig zijn geweest door blessures en overige afwezigheid.

De trainingsopkomst van het 2e en het 3e is minder dan verwacht. Dit brengt het beleidsplan dat beide teams apart trainen in gevaar. Een directe oorzaak is niet aan te geven maar dit is wel een aandachtspunt voor het komende seizoen.

De recreatieteams, het 4e en de veteranen presteren naar vermogen.

Er is respect voor de inzet van de leiders van het 3e en het 4e die op een enkele zaterdag na er voor zorgden dat met voldoende spelers de wedstrijden gespeeld worden.

In de 2e helft van het seizoen is de technische commissie, bestaande uit een afvaardiging van de jeugd, Gerard de Rooij, Laurens Foekens en Mark Blankwater bij elkaar geweest. Het doel is talentvolle jeugd te begeleiden naar de senioren.

Een voorbeeld hiervan is het team onder de 23 jaar waar komend seizoen ook spelers van de A en B junioren willen betrekken. De C-1 is een getalenteerd team die een gasttraining van Jeroen Spies hebben gehad. Dit was een eerste aanzet waar we volgend jaar een vervolg aan willen geven.

De begeleiding van de seniorenteams is in vergevorderd stadium. Bij het 1e blijft de staf zo goed als ongewijzigd. Nico Pluimers naast keeperstrainer ook assistent trainer/coach bij het 1e wordt. Nico heeft het voornemen zijn trainersdiploma te halen. Bij het 2e blijft de situatie geheel ongewijzigd.

Sponsorcommissie

Voorzitter van de commissie, Jan Randewijk, deelt mede dat H.G. Blaak, W. Jacobs, G.J. Rap en T. Zoonen zitting hebben in de sponsorcommissie. De commissie heeft een sponsor beleidsplan geschreven voor het behouden van en aantrekken van nieuwe sponsors. De inkomsten zijn stabiel. Momenteel is men in gesprek met diverse gegadigden voor het hoofdsponsorschap.

Skeelercommissie

Namens de commissie deelt Fred Bruil mede dat er dit jaar voor de 29e keer de ronde wordt georganiseerd. Door omstandigheden doet Rob Hummelen dit jaar een stapje terug en heeft Arno Janssen afscheid genomen van de skeelercommissie. Henk Jansen is tot de skeelercommissie toegetreden en neemt de taken over van Arno Janssen.

De muziekvereniging OBK is dit jaar aangewezen als “het goede doel”.

Evenementencommissie

De voorzitter memoreert dat de vereniging in 2016 haar 75 jarig bestaan viert. Daarnaast zal het sportpark Kastanjehof in gebruik worden genomen. Voor deze festiviteiten zullen voorbereidingen getroffen moeten worden en vraagt de leden zich kandidaat te stellen voor de commissie. Evert Meijer is het aanspreekpunt.

Rondvraag.

Van deze gelegenheid wordt geen gebruik gemaakt.

Slotwoord

De voorzitter dankt alle aanwezigen en nodigt iedereen uit om nog een drankje te nuttigen.

Secretaris Fred Bruil.