Algemene Ledenvergadering

A L V 27 november 2014
SV Otterlo heeft donderdag 27 november 2014 haar Algemene Ledenvergadering gehouden. In een overvol clubhuis kwamen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

Voorzitter Bertus Hendriksen zei tijdens de opening van de vergadering dat SVO bezig is om een meisjes/damesteam op te richten. Een aantal mensen hebben zich beschikbaar gesteld om te kijken of dit haalbaar is.

Jan Zeggelaar kreeg voor zijn extra inspanning voor de vereniging een boek met een humoristisch gedicht van Sint en Piet. Aan de lachsalvo’s te horen was dit zeer geslaagd.

Jan Randewijk, voorzitter van de commissie Kastanjebos, gaf in zijn 19e aflevering een overzicht van de huidige stand van zaken ten aanzien van de aanleg van het nieuwe sportpark.

Penningmeester Jan Randewijk presenteerde de financiële jaarrekening 2013-2014. Hij gaf inzicht in de resultaten van het clubhuis en de skeelerronde 2014. Tevens werd de definitieve begroting voor het seizoen 2014-2015 vastgesteld.

De kascommissie bestaande uit, A3 Jansen en Eric Lagerweij, presenteerde haar bevindingen en vroeg de vergadering het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering verleende het bestuur decharge. De kascommissie werd bedankt voor haar werkzaamheden. Omdat A3 Jansen zijn zittingstermijn erop heeft zitten werd Ab Hoogeweg benoemd door de ALV als zijn opvolger.

Voorzitter Bertus Hendriksen en penningmeester Jan Randewijk waren aftredend en herkiesbaar. De vergadering ging akkoord met de benoeming voor een volgende periode van 3 jaar.

Wedstrijdsecretaris Bart Brunekreef was aftredend en niet herkiesbaar. Bart werd verrast met een aantal geschenken, bloemen, en een mooi gedicht van Sint en Piet. Bart maakt het lopende seizoen af en zal zo spoedig mogelijk een opvolger gaan inwerken.

Tijdens de rondvraag vroeg Bas Bos het woord en gaf aan dat het resultaat van het clubhuis niet alleen zijn verdienste is maar dat het resultaat tot stand is gekomen met de inzet van alle medewerkers en de ouders op zaterdagochtend.

Maarten Kennis stelde de volgende vraag: als de Raad van State het beroepschrift van de GMF ontvankelijk en gegrond verklaard, wat gaat er dan gebeuren met het nieuwe sportpark. Antwoord: Dan heeft de gemeente Ede en SV Otterlo een groot probleem. De gemeente Ede heeft natuurlijk een ruime ervaring met dit soort procedures en als zei geen mogelijkheden tot slagen zagen dan was het project al eerder stopgezet.

Om 10.40 uur werd de vergadering gesloten en het was nog heeeel lang onrustig/gezellig in het clubhuis.

Jan Randewijk